આર્ટ ગેલેરીઝ
બીચ
ક્રિકેટમાં દડાને નાખવાની ક્રિયા
હેલિફેક્સ નજીક કેમ્પિંગ
સસ્તા અને મફત
ક્રોસ કન્ટ્રી સ્કીઇંગ
દિવસ સફરો
ફાર્મ ફન
ખેડૂતોનાં બજારો
ગો-કાર્ટ્સ
ઇન્ડોર પ્લે સ્થાનો
લેસર ટૅગ
દીવાદાંડી
સ્થાનિક ફૂડ
મુખ્ય આકર્ષણ
લશ્કરી વારસો
મિની ગોલ્ફ
સંગ્રહાલય
પાર્ક્સ અને પાથવેઝ
મનોરંજન કેન્દ્રો
સ્કેટબોર્ડ પાર્ક્સ
સ્કેટિંગ રિંક
સ્લડિંગ
સ્નોશૂઇંગ
વિકેન્ડ ગેટવેઝ