ਅਲਤਾੜੋਰ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਕਲੱਬ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਅਲਤਾਡੋਰ ਜਿਮਨਾਸਿਟਕ ਕਲੱਬ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਲਈ ਡਰਾਪ-ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਮਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ ਲਈ ਕਲੱਬ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ.

ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹੋਮਸਸਕੂਲ ਡ੍ਰੌਪ ਇੰਨ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਖੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਯੁਵਾ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਦੀ ਉਮਰ 10 - 16 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਮ ਵਿਚ "ਮੁਫਤ ਸਮਾਂ" ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ!

ਅਲਤਾਡੋਰ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਕਲੱਬ:

ਦਾ ਪਤਾ: 128, 10905 48th ਸਟਰੀਟ SE ਕੈਲਗਰੀ, ਏਬੀ
ਫੋਨ: 403-720-2711
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.altadoregym.com

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

2 Comments
  1. ਜਨਵਰੀ 23, 2018
    • ਜਨਵਰੀ 23, 2018