ਨਵੇਂ ਸਾਲ

ਕੈਲਗਰੀ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਨੰਦ ਕੈਲਗਰੀ) ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ?
ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਕਰੋ!

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਸਾ whoੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤਕ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ
ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ »