ਬੌਲਿੰਗ
ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੈਂਪਿੰਗ
ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ
ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਡਾਊਨਹਾਲ ਸਕੀਇੰਗ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ
ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਗੋ ਕਾਰਟਿੰਗ
ਗੋਲਫਿੰਗ
ਘੋੜਸਵਾਰੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈਕਿੰਗ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਲੇ ਸਥਾਨ
ਇਨਡੋਰ ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਿੰਕਸ
ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਗ
ਮੇਜ਼ਰ ਆਕਰਸ਼ਣ
ਛੋਟੀ ਗੋਲਫ
ਅਜਾਇਬ
ਆਊਟਡੋਰ ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਿੰਕਸ
ਪਾਰਕਸ ਅਤੇ ਪਾਥਵੇਅਜ਼
ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ
ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ
ਰਕ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕੇਂਦਰ
ਸਕੇਟਬੋਰਡ ਪਾਰਕਸ
ਟੋਬੋਗਨਿੰਗ ਹਿਲਸ
ਵੀਕਐਂਡ ਗੇਟਵੇਜ਼