ਡਰੱਮਹੈਲਰ ਵਿਚਲਾ ਰਾਇਲ ਟਾਇਰਲਲ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਜੀਵਸ਼ਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਕਿਥੇ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਖੋਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਇਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਹੋਰਾਂਸ਼ੂ ਕੈਨਿਯਨ ਦੁਆਰਾ ਰੁਕੋ; ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ

ਰਾਇਲ ਟਾਈਰੇਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸੰਪਰਕ:

ਪਤਾ: 1500 ਉੱਤਰੀ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਟ੍ਰੇਲ, ਡੂਮਹੀਲੇਅਰ ਏਬੀ
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 403- 823-7707
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.tyrrellmuseum.com