ਨੌਗਿੰੰਸ ਫਾਰਮ

ਸਤੰਬਰ 1st - ਅਕਤੂਬਰ XXXth

ਘੰਟੇ:

ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ: 10: 00 AM - 6: 00 ਵਜੇ (5 ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲਈ ਆਖਰੀ ਕਾਲ: 30 ਵਜੇ)
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ: 10: 00 AM - 7: 00 ਵਜੇ (6 ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲਈ ਆਖਰੀ ਕਾਲ: 30 ਵਜੇ)

ਭਾਅ:

ਵਿੱਕੇਂਡ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਵੈਂਗਨ ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)

ਵਿਅਕਤੀਗਤ: $ 12.00
ਪਰਿਵਾਰ (4 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮੂਹ): $ 10.00 / ਵਿਅਕਤੀ
X72X ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਬੱਚੇ: ਮੁਫ਼ਤ

ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮੁੱਲ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ: $ 7.00
ਪਰਿਵਾਰ (4 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮੂਹ): $ 5.50 / ਵਿਅਕਤੀ
X72X ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਬੱਚੇ: ਮੁਫ਼ਤ

ਨੌਗਿੰੰਸ ਫਾਰਮ