ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਸੁਝਾਅ ਹਨ?

ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਵੈਂਟ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ! ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ! ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ!

ਈਮੇਲ: saskatoon@familyfuncanada.com