ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ!
READ Saskatoon ਅਤੇ Saskatoon Public Library ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਦੋ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਈਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਗੀਤ, ਤੁਕਾਂਤ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ, ਸਾਖਰਤਾ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਸਕੈਟੂਨ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਖਰਤਾ ਹਫ਼ਤਾ 

ਮਿਤੀ: 27 ਜਨਵਰੀ, 2022
ਟਾਈਮ: 10-11 ਜਾਂ 1-2
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਆਨਲਾਈਨ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟwww.readsaskatoon.com/register/family-literacy-day