ਪਿਟ ਮੀਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਪੈਨਕੇਕ ਨਾਸ਼ਤੇ, ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਸ਼ਾਈਨ, ਕਾਰੀਗਰ ਗਲੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ šxʷhék̓ʷnəs (ਸਪਿਰਿਟ ਸਕੁਆਇਰ) ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਵੈਂਟ ਅਨੁਸੂਚੀ:

ਪਿਟ ਮੀਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ

ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਮਨੋਰੰਜਨ:

ਪਿਟ ਮੀਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ

ਪਿਟ ਮੀਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ:

ਜਦੋਂ: ਜੁਲਾਈ 1, 2022
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟwww.pittmeadows.bc.ca