ਯਾਦ ਦਿਵਸ

ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ vancouver@familyfunanada.com ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਲੂਨੀ ਸਕੇਟ

ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਕੇਟ ਇੱਕ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਮਨੋਰੰਜਕ ਮੌਕੇ ਹੈ. ਦਾਖ਼ਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ $ 1.00 ਹਨ; ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 3 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਕਟਸ ਅਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਦਾਖਲੇ ਫੀਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਸਕੇਟਿੰਗ ...ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ