ਰੌਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਰਕ - 2800 ਬਲਾਕ ਮਰੇ ਸਟ੍ਰੀਟ

ਅਲੀਸਾ ਪਾਰਕ - 400 ਬਲਾਕ ਗਲੇਨਕੋਈ ਡਰਾਈਵ