ਸੇਮਰੂਰ ਕਰੀਕ ਗੌਲਫ ਸੈਂਟਰ
ਸੀਮੂਰ ਕਰੀਕ ਗੋਲਫ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਗੋਲਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਮਿੰਨੀ-ਗੋਲਫ ਅਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਗੋਲਫ ਕੈਂਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਦਾਖਲਾ: person 5.50 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੱਚੇ 5 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਖੇਡ.

ਸੀਮੂਰ ਕਰੀਕ ਗੋਲਫ ਕੇਂਦਰ:

ਜਦੋਂ: ਖੁਲ੍ਹੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰ
ਦਾ ਪਤਾ: 315 ਸੇਮਰ ਬਾੱਲਵਰਡ
ਫੋਨ: 604-987-7767
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.seymourcreekgolf.com