ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ, ਆਲੋਚਕਾਂ, ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਸੁਝਾਅ ਹਨ?

ਕੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ! ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ! ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ!

ਈਮੇਲ: edmonton@familyfuncanada.com