ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਿਜੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ “ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਹੋ” ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ !! 15 ਮਈ ਤੋਂ 2018 ਅਕਤੂਬਰ, 1 ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 31 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤਕ ਬੁੱਕ ਕਰੋ.

ਕੈਨਕੁਨ / ਰੀਵੀਰਾ ਮਾਇਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ

 

ਮਯਾਨ ਰਿਵੀਰਾ - ਡ੍ਰੀਮਜ਼ ਰਿਜੋਰਟ ਅਤੇ ਸਪਾ ਟੂਲਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਾਨ

ਡ੍ਰੀਮਜ਼ ਰਿਸੋਰਟ ਅਤੇ ਸਪਾ ਪੂਲ

ਮੂਨ ਪੈਲੇਸ ਕੈਂਕਨ - ਘੱਟੋ ਘੱਟ 0 ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ (ਉਮਰ 17-1) ਮੁਫਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500-ਰਾਤ ਠਹਿਰਨ ਲਈ-3 ਡਾਲਰ ਦੀ 1500-ਰਾਤ ਦੀ ਠਹਿਰਣ ਲਈ USD 7 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਜੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਮੂਨ ਪੈਲੇਸ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੈਂਡ - ਬੱਚੇ (ਉਮਰ 0-17) ਮੁਫਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500-ਰਾਤ ਠਹਿਰਨ ਲਈ-3 ਡਾਲਰ ਦੀ 1500-ਰਾਤ ਦੀ ਠਹਿਰਣ ਲਈ USD 7 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਜੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ.


ਬੀਚ ਪੈਲੇਸ - ਘੱਟੋ ਘੱਟ 0 ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ (ਉਮਰ 17-1) ਮੁਫਤ ਰਹੋ. ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500-ਰਾਤ ਠਹਿਰਨ ਲਈ-3 ਡਾਲਰ ਦੀ 1500-ਰਾਤ ਦੀ ਠਹਿਰਣ ਲਈ USD 7 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਜੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪਲੇਅਕਾਰ ਪੈਲੇਸ - ਘੱਟੋ ਘੱਟ 0 ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ (ਉਮਰ 17-1) ਮੁਫਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500-ਰਾਤ ਠਹਿਰਨ ਲਈ-3 ਡਾਲਰ ਦੀ 1500-ਰਾਤ ਦੀ ਠਹਿਰਣ ਲਈ USD 7 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਜੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕ੍ਰਾ Paradiseਨ ਪੈਰਾਡਾਈਜ ਕਲੱਬ ਕੈਨਕਨ - 12 ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਲਗ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਟ ਵਿੱਚ 3 ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਬੱਚੇ ਮੁਫਤ.

ਗ੍ਰੈਂਡ ਬਾਹੀਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਟੂਲਮ - 3 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਫਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ. 1 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ. 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ.

ਗ੍ਰੈਂਡ ਬਹੀਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਬਾ - ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ (3 ਤੋਂ 12) 1 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪੈਰਾਡਿਸਸ ਪਲੇਆ ਡੀਲ ਕਾਰਮੇਨ ਲਾ ਐਸਮੇਰੇਲਡਾ - 5 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ, 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਲੇਡੀਅਮ ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੇਤ - ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ (ਉਮਰ 3 ਤੋਂ 12) ਮੁਫਤ ਹੈ.

ਅਜ਼ੂਲ ਬੀਚ ਰਿਸੋਰਟ ਰਿਵੀਰਾ ਮਾਇਆ - ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ (ਉਮਰ 3 ਤੋਂ 12) ਇੱਕ ਡੀਲਕਸ ਸੂਟ ਵਿੱਚ 2 ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ.

ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰਿਵੀਰਾ ਮਾਇਆ - ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ (ਉਮਰ 3 ਤੋਂ 12) ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰrontੇ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਾਕੂਜ਼ੀ ਸੂਟ ਵਿੱਚ 2 ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ.

ਡ੍ਰੀਮਜ਼ ਰਿਵੀਰਾ ਕੈਨਕਨ, ਹੁਣ ਜੇਡ ਕੈਨਕਨ - ਦੋ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਲੈਕਆoutਟ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੈ. 

ਪੋਰਟੋ ਵੈਲਡਰ, ਮੈਕਸੀਕੋ

ਹਿਲਟਨ ਪੋਰਟੋ ਵਾਲਾਰਟਾ - 2 ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 5 ਬੱਚੇ (12 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ) ਮੁਫਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ.

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗ੍ਰਾਂਡ ਪੋਰਟੋ ਵਾਲਾਰਟਾ - 3 ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 5 ਬੱਚੇ (12 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ) ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ.

ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਾਲਾਰਟਾ - 2 ਮੁਫਤ ਬੱਚੇ (ਉਮਰ 7 ਤੋਂ 12) ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਰਾ.

ਬਾਰਸੇਲੋ ਪੋਰਟੋ ਵਾਲਾਰਟਾ - 1 ਬੱਚਾ (ਉਮਰ 2 ਤੋਂ 12) ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਰਾ ਮੁਫਤ

ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਪੋਰਟੋ ਵਾਲਰਟਾ - 1 ਬੱਚਾ (ਉਮਰ 2 ਤੋਂ 12) ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਰਾ ਮੁਫਤ

ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਲੇਡੀਅਮ ਵਾਲਲਾਰਟਾ - ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਮੁਫਤ (ਉਮਰ 3 ਤੋਂ 12)

ਕ੍ਰਾ Paradiseਨ ਪੈਰਾਡਾਈਜ ਕਲੱਬ ਪੋਰਟੋ ਵੈਲਰਟਾ - 2 ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 0 ਬੱਚੇ (11-2 ਦੀ ਉਮਰ) ਮੁਫਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ.

ਹਾਇਟ ਜੀਵਾ ਪੋਰਟੋ ਵੈਲਰਟਾ - 2 ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 3 ਬੱਚੇ (12 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ) ਮੁਫਤ

 

ਲੋਸ ਕਾਗੋਸ, ਮੈਕਸੀਕੋ

ਹਾਇਟ ਜ਼ੀਵਾ ਲੋਸ ਕੈਬੋਸ - 2 ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 3 ਬੱਚੇ (12 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਤਕ ਮੁਫਤ

ਹਾਲੀਡੇ ਇਨ ਲੌਸ ਕੈਬੋਸ - 2 ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 0 ਬੱਚੇ (12 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਤਕ ਮੁਫਤ

 

ਜਮਾਇਕਾ

ਬਾਲਕੋਨੀ ਮਾਲੀਆ ਬਰੇਕੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੀਚ ਵੇਖੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆ ਬ੍ਰੇਕੋ ਵਿਲੇਕ ਤੋਂ ਬੀਚ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਲੇਡੀਅਮ ਲੇਡੀ ਹੈਮਿਲਟਨ - ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਮੁਫਤ (ਉਮਰ 3 ਤੋਂ 12)

ਹਯੇਟ ਜ਼ੀਵਾ ਰੋਜ਼ ਹਾਲ - 1 ਬਾਲ (0 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ) 2 ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁਫਤ

ਹਾਲੀਡੇ ਇਨ ਮੌਂਟੇਗੋ ਬੇ - 2 ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 0 ਬੱਚੇ (12 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਤਕ ਮੁਫਤ

ਮੇਲਿਆ ਬ੍ਰੈਕੋ ਵਿਲੇਜ - 2 ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 0 ਬੱਚੇ (12 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਤਕ ਮੁਫਤ

ਗ੍ਰੈਂਡ ਬਾਹੀਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਮੈਕਾ - 3 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ. 1 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ. 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ.

 

ਡੋਮਿਨਿੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ

ਆਇਲ ਸੌਨਾ ਬੀਚ

ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ

ਗ੍ਰੈਂਡ ਬਾਹੀਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਾਵਾਰੋ - 3 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ. 1 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ. 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ.

ਗ੍ਰੈਂਡ ਬਾਹੀਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾ ਰੋਮਾਣਾ - 3 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ. 1 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ. 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ.

ਗ੍ਰੈਂਡ ਬਾਹੀਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ ਜੁਆਨ - 3 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ. 1 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ. 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ.

ਗ੍ਰੈਂਡ ਬਾਹੀਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਲ ਪੋਰਟਿਲੋ - ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ (3 ਤੋਂ 12) 1 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਗ੍ਰੈਂਡ ਬਹੀਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਰਕੀਸਾ - ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ (3 ਤੋਂ 12) 1 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਨਸਕੈਪਟ ਬਾਵਾਰੋ - ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 2 ਬੱਚੇ ਮੁਫਤ (ਉਮਰ 3 ਤੋਂ 12). ਬਲੈਕਆ datesਟ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਸਨਸਕੈਪ ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਬੀਚ - ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਚ 2 ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ 3 ਬੱਚੇ ਮੁਫਤ (12 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ). ਬਲੈਕਆ datesਟ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਪੱਕਾ ਪੁੰਟਾ ਕਾਨਾ - ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ (ਉਮਰ 2 ਤੋਂ 12) ਮੁਫਤ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਬਾਲਗ ਦਰ ਦੇ 50%

ਪ੍ਰਾਯੋਜਨਿਕ ਕੈਰੀਬੀ - ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ (ਉਮਰ 2 ਤੋਂ 23) ਬਾਲਗ ਦਰ ਦਾ 50%, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਮੁਫਤ

ਡ੍ਰੀਮਸ ਡੋਮਿਨਿਕਸ - 2 ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 3 ਬੱਚੇ (12 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਤਕ ਮੁਫਤ

ਨਿਕਕੇਲਿਓਂ ਪੁੰਟਾ ਕਾਨਾ - ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ (ਉਮਰ 3 ਤੋਂ 12) ਪੀਏਡੀ ਸੂਟ ਵਿੱਚ 2 ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫਤ.

ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਡਜ਼ ਸਟੇਅ ਫ੍ਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੂੰ ਗੁਆ ਨਾਓ! ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ.