ਰਾਇਲ ਹੋਲੀਡੇ ਸਲੰਬਰ ਪਾਰਟੀਇਹ ਐਚਨਚੇਡ ਗਾਰਡਨ ਕਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਇਲ ਹੋਲੀਡੇ ਸਲੰਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ! ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹਨ (ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ) ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਐਲਸਾ ਪੀਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ! ਜਿੰਜਰਬੈੱਡ ਘਰਾਂ, ਨੇਲ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਚਮਕਦਾਰ ਟੈਟੂ, ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਈ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ!

ਰਾਇਲ ਹੋਲੀਡੇ ਸਲੰਬਰ ਪਾਰਟੀ

ਜਦੋਂ: ਦਸੰਬਰ 15, 2019
ਟਾਈਮ: 5: 45pm - 8: 15pm
ਕਿੱਥੇ: ਐਨਚੈਂਟ ਗਾਰਡਨ ਕਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ
ਟਿਕਟ: enchanted.ticketbud.com/royal-holiday-slumber-party
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.facebook.com/enchantedgardencc/