ਕ੍ਰਾਸ-ਕੰਟਰੀ ਸਕੀਇੰਗ

ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦਿਓ! ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਡ ਵਿਚ ਸਰਵੋਤਮ ਕ੍ਰੌਸ ਕੰਟਰੀ ਸਕਾਈ ਅਤੇ ਸਨੂਸ਼ੋਅ ਟ੍ਰੇਲਜ਼ ਦੇਖੋ!

ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ . . ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. . . ਅਤੇ ਪੂਰਵੀ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਸਰਦੀਆਂ. . . ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਗਡੰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਏ ...ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ