ਗਰਮੀ ਕੈਂਪ

2019 ਸਮੀਰ ਕੈਂਪ ਗਾਇਡ - ਹੈਲਿਫੈਕਸ, ਡਾਰਟਮਾਊਥ, ਬੇਡਫੋਰਡ ਅਤੇ ਬੇਔਂਡ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਫੇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦੀਦਾ!

ਇਹ ਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ- ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ! ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ 2019 ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਸਮਾਰਕ ਕੈਂਪ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸਾਂ ਹਨ, ...ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ