ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗਰਾਫਿਕ ਕਿਡਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ! ਜਾਨਵਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ, ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਜੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੇਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਖੋ!

ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਘਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ - ਇਹ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ. ਇੱਥੇ ਸਰਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਸਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹਨ:

ਪੇਪਰ ਡੈਫੋਡਿਲਸ
ਜਾਗਲਿੰਗ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਾਲ ਖੋਜੋ ਅਤੇ ਬਣਾਓ:

ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: natgeokids.com

ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੱਭੋ ਇਥੇ!