ਰੌਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਰਕ - 2800 ਬਲਾਕ ਮਰੇ ਸਟ੍ਰੀਟ

ਵੈਸਟਿਲ ਪਾਰਕ - 200 ਵੈਸਟਿਲ ਪਲੇਸ