16 ਜੂਨ - 18, 2023 ਤੱਕ ਸਰਕਸ ਵੱਲ ਜਾਓ — ਮਹਾਨ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਸਰਕਸ! ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਉੱਚ-ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਜੁਗਲਰਾਂ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਗਲੋਬ ਦੇਖੋ।

ਮਹਾਨ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਸਰਕਸ:

ਜਦੋਂ: ਜੂਨ 16 - 18, 2023
ਕਿੱਥੇ: ਮੈਕਸ ਬੈੱਲ ਸੈਂਟਰ
ਪਤਾ: 1001 ਬਾਰਲੋ ਟ੍ਰੇਲ SE, ਕੈਲਗਰੀ, AB
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.tickets.greatbenjaminscircus.com